چند‎‮ ‬تا‮ ‬رفیق‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬دارید؟‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬خوراک‮ ‬در‮ ‬خوراک‮ ‬خونتون‮ ‬دارید؟‮ ‬به‮ ‬روزی‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬وبلاگ‮ ‬سر‮ ‬می‮ ‬زنید؟‮ ‬می‮ ‬شه‮ ‬تصور‮ ‬کرد‮ ‬که‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬سوالها‮ ‬جوابهای‮ ‬دو‮ ‬و‮ ‬سه‮ ‬رقمی‮ ‬دادید.‮ ‬بگذارید‮ ‬اینجوری‮ ‬بپرسم:‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬اگر‮ ‬در‮ ‬خیابون‮ ‬ببینید‮ می شناسید‬؟‮ ‬صدای‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شنیدید؟

این‎‮ آغاز ‬اولین‮ ‬پادکست‮ ‬از‮ ‬یک‮ ‬مجموعه‮ ‬درباره‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬ه که بزودی هر هفته در این وبلاگ منتشر خواهد شد.

‮ ‬شرکت‮ ‬کننده‮ ‬های‮ ‬این‮ ‬پادکست‮ ‬ها‮ ‬رو‮ ‬خیلی‮ ‬از‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬شناسید.‮ ‬نوشته‮ ‬هاشون‮ ‬رو‮ ‬خوندید،‮ ‬عکسهاشون‮ ‬رو‮ ‬نگاه‮ ‬کردید،‮ ‬و‮ ‬براشون‮ ‬کامنت‮ ‬گذاشتید.‮ ‬صدای‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسان‮ ‬رو‮ ‬اما‮ ‬نشنیدید.در‎‮ ‬این‮ ‬پادکستها‮ ‬شما‮ ‬صدای‮ ‬یک‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬شنوید‮ ‬که‮ ‬کمی‮ ‬راجع‮ ‬به‮ ‬خودش‮ ‬حرف‮ ‬می‮ ‬زنه‮ ‬اما‮ ‬نام‮ ‬نمی‮ ‬بره‮ ‬از‮ ‬خودش.‮ ‬سوال‮ ‬این‮ ‬ه،‮ ‬آیا‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬تونید‮ ‬حدس‮ ‬بزنید‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬کیه؟

منتظر اولین پادکست از مجموعه “صدای وبلاگستان” باشید.

مجموعه‎‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬دو‮ ‬هدف‮ ‬داره.‮ ‬یک‮) ‬نزدیک‮ ‬تر‮ ‬کردن‮ ‬وبلاگستان‮ ‬و‮ ‬ایجاد‮ ‬رفاقت‮ ‬بیشتر.‮ ‬دو‮) ‬تشویق‮ ‬وبلاگستانی‮ ‬ها‮ ‬به‮ ‬راه‮ ‬انداختن‮ ‬دم‮ ‬و‮ ‬دستگاه‮ ‬پادکست‮ ‬ساختن.‮ ‬ایده‮ ‬این‮ ‬ه‮ ‬که‮ ‬اگر‮ ‬یکبار‮ ‬میکروفن‮ ‬و‮ ‬نرم‮ ‬افزار‮ ‬ضبط‮ ‬صدا‮ ‬رو‮ ‬برای‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬جور‮ ‬کنی،‮ ‬بار‮ ‬بعد‮ ‬برای‮ ‬پادکست‮ ‬خودت‮ ‬اینکار‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬کنی.

پس نوشت: اولین پادکست منتشر شد: صدای وبلاگستان – یک: این بانو کیست