بحث، بحث ِ ذغال خوبه و اینکه باید رو تز کار کنم و بهانه گیر می آرم برای فرار کردن.

قبلا نمودار دوبعدی (ببینید: فرندفید: نمودار دوستان و دنبال شدگان) و مارپیچ (ببینید: مارپیچ فرندفید فارسی) رو اینجا گذاشتم. نمی چسبن اما هیچ کدوم به دل. این یکی یک کم متفاوت ه.

persian_friendfeed_solar۲.png

اهلش اگر هستید، کد Matlab ش این ه. ایده ای دارید چطور می شه نمودار بهتری کشید؟

friendfeed_matlab.png