در مورد این پادکست دو روایت هست:

روایت اول و فخیمانه: این پادکست به دغدغه هایی در مورد اعتیاد ما به اینترنت می پردازه.

روایت دوم و بی رودربایستی: این پادکست حاصل دسترسی نداشتن به اینترنت برای چندین ساعت متوالی ه. سازنده ی پادکست، اون رو به لرزیدن بدن یک معتاد به هرویین که مدتی ه مواد بهش نرسیده تشبیه می کنه.

این شما و این هم “اعتیاد، یک پادکست کوتاه کمانگیرانه”.