فرض کنید شما می خواهید ماریجوانا بکشید و کسی دیگری کوکایین مصرف می کند. هر دو به یک توالت عمومی می روید تا مواد مصرف کنید. کوکایین بو ندارد و اثر قابل کشف دراز مدتی در بدن ندارد. ماریجوانا اما نه تنها بشدت بودار است، بلکه حجیم است، و تا مدت زیادی در بدن قابل کشف است. این یعنی اگر شما از لو رفتن می ترسید، غیرقانونی بودن ماریجوانا شما را به مصرف کوکایین (که ماده مخدر سنگین تری است) ترغیب می کند.

این ویدئو استدلال می کنه که خطر مرگ در اثر ماریجوانا، و مواد مخدر سبک، با الکل، سیگار و حتی داروهای آرامش بخش، که قانونی هستند، قابل مقایسه نیست. سازنده ویدئو استدلال می کنه که غیرقانونی بودن ماریجوانا به ترویج بیشتر مخدرهای سنگین کمک می کنه. با توجه به وضعیت ِ وخیم مواد مخدر در ایران، بنظرم استدلال این ویدئو جالب توجهه.

به اعداد و ارقام و مقایسه ها دقت کنید. همینطور دقت کنید به مرگ و میر شدید در اثر استفاده از داروهای قانونی.

(لینک مستقیم به ویدئو)