ahmadinejad_communications.jpg

دیدید؟ اگه نه، این پایین رو ببینید. فکر میکنید چنین پروسه پیچیده ای رو می شد سپرد دست چیز کهنه و بدرد نخوری مثل پست مثلا؟

ahmadinejad_communications_h.jpg

منبع: مهر