موزه وسایل جنگی چندتایی رفته ام، از جمله در کلگری و همینطور در شیراز، اما موزه برج لندن نکته جالبی داشت که دیگران نداشتند. این موزه سعی کرده بود وسایلی رو که کمتر شناخته شده اند یا حتی آزمایشی ساخته شده اند رو مشخص کنه. اینها رو من پیدا کردم. چندتاییش البته اینجا ذکر شدند بخاطر جالب بودن وجه فنی شون.

۲۳june۰۷-۰۲۴.jpg

این سپر-تفنگ گویا در اسپانیا اختراع شده. نکته اینه که یک تفنگ در پشت سپر هست و بالطبع محافظت می کنه دست شلیک کننده رو.

۲۳june۰۷-۰۲۵.jpg

 

توپ با بیش از یک گلوله.

۲۳june۰۷-۰۳۱.jpg

ایده فشنگ گویا خیلی قبل بطور محدود استفاده شده. این توپ به جای انتهای مسدود که پر از باروت شه یک نوع فشنگ ابتدایی داشته. این فشنگ مرمی (گلوله) نداره اما نکته اینه که فشنگهای زیادی رو پر از باروت آماده نگه می داشتند و بعد فقط بسرعت گلوله رو در لوله می گذاشتند و بعد فشنگ رو و سریع شلیک می کردند. توضیحات زیر وسیله می گفت که مشکل این وسلیه این بوده که خوب آب بندی نمی شده و بنابراین مقداری از گاز انفجار هدر می رفته.

۲۳june۰۷-۰۳۲.jpg

این یک شمیر ضامن داره. پایینی مدل بسته شده است. با فشار روی بیرون آمدگی، میله ها که پشتشون یک فنره به سرعت بیرون میان.

۲۳june۰۷-۰۳۳.jpg


یک تفنگ چندلول آزمایشی. گویا به اندازه کافی قابل استفاده نبوده.

۲۳june۰۷-۰۳۵.jpg

گلوله توپ برای پرتاب مواد آتشزا.

۲۳june۰۷-۰۳۶.jpg

کاتیوشا در عهد بوق.

۲۳june۰۷-۰۳۷.jpg

توپهای عظیم الجسه با لوله های بسیار کوتاه.

۲۳june۰۷-۰۳۸.jpg


این بقایای آتش سوزی برجه (سال ۱۸۴۱ اگر اشتباه نکنم). نکته جالب وجود اون پیچ هاست. جدا پیچ اینقدر عمر داره؟ بنابر ویکیپدیا پیچ ۳۰۰ سال قبل از مسیح اختراع شده. حوالی ۱۸۰۰ هم این وسیله بصورت جدی استفاده می شده.

۲۳june۰۷-۰۴۳.jpg

مکانیزم در برج. محشر نیست؟