کد مورد استفاده درپیامهای پرشمار ِکیهان از خوانندگان ِ همنام رو کمی تغییر دادم که پیامها رو هم جمع کنه، بعد کلمات رو بشمره. این لیست صد کلمه بیشتر بکار رفته در حدود ده هزار پیام ه. با حذف حرفهای ربط و فعل ها، این ده تا باقی موندند.

مسئولین، خود، مردم، شرکت، پاسخ، سال، ایران، دولت، خیابان، تهران

این شکل هم تعداد تکرار هر کلمه رو نشون می ده.

kayhan_words.png

جالب ه که مسئولین اول ه.