۳۳۶۰۴۵_origs.jpg

عکس در “تجمع جامعه پزشکی در حمایت از مردم فلسطین” گرفته شده. دیدن پزشک/پرستاری که آرزوی مرگ می کنه جالب ه. از خودم می پرسم اگر این آقا رو سر بالین یک “صهیونیست” ِ نیازمند کمک ِ پزشکی ببرند، آیا کمک خواهد کرد؟