جناب آقای “حاج شیخ مهدی دانشمند” رو نمی شناسم. این دو سخنرانی ایشون اما بسیار جالب هستند. من اینجا آزار دیدگی روحانی از بی سوادی و عوامی روضه خوان می بینم. به قسمت های اشاره به اینترنت بخصوص دقت کنید (لینک های مستقیم: یک و دو).