ebrahim۲ss.jpg

خبرنامه امیرکبیر: ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده است.بنابر گزارش رسیده به خبرنامه امیرکبیر، بعد از گذشت ۹ روز از بازداشت نام برده، شب سه شنبه به تاریخ ۲۵ دی ماه از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده او اطلاع می دهند که پسرشان خود کشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند. به دنبال سخنان مسئول مربوط در ستاد خبری، خانواده ابراهیم به گورستان سنندج مراجعه می کنند تا جنازه را تحویل بگیرند اما هنگامیکه به گورستان مراجعه می کنند به انها می گویند: “ما جنازه را دفن کردیم و احتیاجی به شما نیست.”

چرا سرمون رو به دیوار نمی کوبیم؟ مهم نیست که این آدم چه کاره بوده و پی چه مرامی بوده، مهم اینه که آدم رو نباید شکنجه داد. آدم با گاو فرق داره، گویا.

هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
افزون تر باشد – شاملو