۴_۸۶۱۰۲۵۰۶۶۲_l۶۰۰s.jpg

جالب ه دیدن رقابت بعضی پیروان دین سر ابعاد و اندازه های فیزیکی. پول دار ترها “پوز می زنند” در زمینه تعداد سفر زیارتی، یک کم مایه دارها سر تعداد دیگی که بار می گذارند برای عاشورا “قیافه میان ” و فقرا “کَل می زنند” با قطر طبلی که روش می کوبند. همه هم به نام خدا و حداقل بخشی اش برای خدا.

صادقانه خیلی خوبه که خدا خیلی بزرگ ه. من جاش بودم در جا سوسک می کردم این بنده های طبل گنده رو. می تونین تصور کنید با هزینه ای که صرف “عاشورا بازی” در ایران میشه چند نفر گرسنه رو میشه سیر کرد و از چقدر جنایت میشه جلوگیری کرد؟ انصافا که خدا خیلی تحملش زیاد ه.