یک ساعتی طول این ویدئوست اما بنظرم کاملا ارزش دیدنش رو داره. چیزی در حوالی “چرا می جنگیم”.