مقدمه: حتی تلاش برای خراب کردن آدمها کار بدیه. چشم بستن بر خرابکاریهای آدمها اما بدتره.

این جمله رو ببینید

در ایران، صحت (یک خبر) چیزی نیست که براحتی بدست بیاد. صحت مهم است اما همین اندازه مهم است که در انتها نویسنده در جبهه درست باشد. کار نادرست در یک جبهه بودن با تروریست هاست.

این جمله را مسئول روابط عمومی امیر طاهری برای توجیه کردن خطاهای فاحش و مکرر در مقاله های طاهری گفته.

بخوانید: “داستان امیر طاهری” (انگلیسی).