زخم‌ها و آرمان‌ها – دکتر کاشی، این نوشته و کلا وبلاگ دکتر کاشی رو توصیه می کنم.bg-۸۰۰.jpg

تا همین چندی پیش فکر می‌کردم آرمان‌ها را فیلسوف‌ها و ایدئولو‌گ‌ها خلق کرده‌اند. اگر آرمان‌گرا بودم، آنها را تقدیس می‌‌کردم و اگر آرمان‌ستیز بودم، سرزنش….گاه زخم‌های عمیق اجتماعی وفرهنگی، آرمان‌ها را می‌زایند. آرمان‌ها از زخم‌ها جان می‌گیرند، زخم‌ها در آرمان‌ها التیام می‌یابند، خونی که از زخم‌ها می‌چکد در ساقه آرمان شکفته می‌شود.

ویدئوهای جمشید الجمشیدی در “لحظه ای با خاورمیانه” (Mideast Minute) رو نمی دونم دنبال می کنید یا نه. چیزهای جالبی درش پیدا می شه. این آخری اشاره ای به فیلم ۳۰۰ داره. ویدئو رو اینجا نمی گذارم چون با باز کردن صفحه پخش می شه. اینجا کلیک کنید بی زحمت برای دیدن ویدئو.