gmail-cn.jpgبند کفش خطرناک – مریم اینا: بند کفش شما باز می شود و شما زمین می خورید. تمام. شرح مریم اینا اما خیلی کاملتر از این حرفهاست.

آبروی مردم حرمت دارد – فریاد: نگاهی به عکس های منتشر شده از عملیات شبانه نیروی انتظامی

دامین های تقلبی چینی– مگا آیتی: جی میل تقلبی میل دارید؟

از نفی خدا تا نفی هالوکاست – جمهور

….محسن می پرسد که چرا در اروپایی نفی خدا آزاد است نفی هالوکاست با مجازات روبرو میشود. پاسخ ساده است، شاید به همان دلیلی که نفی خدا از نفی بسیار امور دیگر در جامعه امروز ایران کم هزینه تر است…

عکاس و سوژه‌اش – یک پزشک: جنگ یعنی آدم کشی. خوشبخت ترها کشته می شن. حتما بخونید.

خودروی اسلامی، حاجی و سلیمه – ققنوس، حتما بخونید.

حاجی و سلیمه بر می‌گردند. سوار ماشین می‌شوند و می‌روند. پشت چراغ قرمز بعدی متوقف می‌شوند. ناگهان تمام شیشه‌های ماشین بجز شیشه کنار سلیمه دودی می‌شوند بنحوی که به سختی می‌توان بیرون ماشین را دید.

سلیمه– حاجی خاک عالم. چرا اینجوری شد؟

حاجی– این سیستم “حفظ ناموس مومن”ش است. یحتمل ماشین کناری من یک خانم بدحجاب است. خودرو اسلامی درصورت حس کردن “نامحرم عامل تحریک” بصورت اتوماتیک شیشه‌هایش دودی می‌شوند بجز شیشه‌ای که سمت “حلال” آدم است. (چراغ سبز می‌شود. شیشه‌های ماشین بحال عادی در می‌آیند. دم چراغ قرمز بعدی شیشه سمت سلیمه سیاه می‌شود) دیدی گفتم؟ نا محرم از هر جنس را تشخیص می‌دهد.

The dance of the seven veils با صدای Maria Farantouri را این پایین بشنوید. منبع: تحرک متروک